HOMECARA BELANJAPEMBAYARANPENGIRIMANABOUT US
Special Offers

image
[ MAH-025 ]
Ensiklopedi Fiqih Muamalah
Harga: Rp99.000,00 Rp84.150,00
Pengarang: Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk.
Penerbit: MAKTABAH AL-HANIF
Berat: 1,0 kgSekilas isi buku:
Islam adaiah agama yang sempurna, tepat dalam semua aspek kchidupan di setiap zaman dan peradaban: dahulu, sekarang, dan yang akan datang, di antaranya dalam bidang muamalah dan perekonomian. Seiring semakin berkembangnya wacana perekonomian Islam akhir-akhir ini, sangat dibutuhkan berbagai referensi yang memadai dan mudah unluk mendalami konsep muamalah dan ekonomi Islam (syariah). Buku Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab disusun oleh ulama Fiqih Islam yang ternama. Mereka adaiah Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar (Guru Besar di Universitas Al-Qashim), Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq (Anggota Hai-ah Kibaril-Ulama), dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa (Mantan Anggota Majlis Syura, Anggota al-Majlis al-Ala Lil-Auqaf). Buku ini memuat berbagai persoalan fiqih muamalah baik klasik maupun kekinian, termasuk berbagai istilah dan produk dari lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syari'ah modern. Di antaranya jual beli, kredit. riba, DP, penentuan harga, broker, khiyar, jual beli valas, salann, islishna', pinjam-meminjam. Gadai, jaminan, kartu kredit, hawalah, perdamaian. asuransi, perwakilan, svirkah, saham, sewa-menyewa, perlombaan, ghashah, syuf'ah, wad'alu barang temuan. wakaf, hibah, dan wasit. Buku ini disusun dengan bahasa yang tidak berbelit-belit, sederhana. dan praktis. Setiap persoalan dikemukakan dengan dalil-dalil dan pendapat para ulama madzhab, lalu dipilih pendapat yang paling kuat. Buku ini sangat tepat untuk bahan bacaan dan rujukan bagi para praktisi ekonomi syari'ah (Islam), dosen, mahasiswa, santri. pelajar, dan masyarakal umum. Di samping itu buku ini dapat membantu penetapan peraturan dan undang-undang di berbagai bidang kehidupan sehari-hari baik di negara-negara Islam maupun negara-negara non-lslam.«


Page Ranking ToolPowered by Cart97 PRO ©2005-2007, C97.net - All Rights Reserved
Skin by CLICK!MEdia - Skin & Template Specialist
Best viewed at IE/7.0+, Mozilla Firefox/1.5.0.1+, Opera/9.02+ - Generated in 0,00538 seconds - 11 queries